Home Crypto Is Sei Going to Zero? SEI Price Drops 3%, Investors Stockpile This New GambleFi Token